ระบบใบกำกับภาษีรูปแบบใหม่ “e-TAX Invoice by Email”

ระบบใบกำกับภาษีรูปแบบใหม่

ระบบใบกำกับภาษีรูปแบบใหม่ (“e-TAX Invoice by Email”)

เนื่องจากทาง บริษัท เมทราไบต์ คลาวด์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice by Email ) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้ระบบการชําระเงิน และระบบภาษีของประเทศก้าวเข้าสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ทางบริษัท เมทราไบต์ คลาวด์ จำกัด ได้เปลี่ยนแปลงระบบใบกำกับภาษีใหม่เป็นระบบ “e-TAX Invoice by Email”  โดยลูกค้าจะได้รับใบกำกับภาษีในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางอีเมล์แทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ซึ่งไฟล์เอกสารใบกำกับภาษีดังกล่าว จะเป็นเอกสารที่มีตราประทับ รับรองเวลาจาก สพธอ.(สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)) สามารถใช้ยืนยันกับกรมสรรพากร เพื่อยื่นภาษีได้ตามปกติ

e-Tax Invoice by Email

ระบบ e-tax Invoice by Email เป็นระบบที่กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สพธอ.) และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการ  ที่ได้รับอนุญาต สามารถจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้รับการประทับตราเวลา (Time Stamp) ผ่านระบบกลางของ สพธอ.  โดยรูปแบบของไฟล์จะเป็นประเภท Microsoft Word (.doc , .docx) , Microsoft Excel (.xls , .xlsx)หรือ Portable Document Format (.pdf)  เท่านั้น

 

ภาพรวมการทำงานของระบบ e-Tax Invoice by Email

ขั้นตอน

  1. ผู้ขายจัดทำใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ 1 ฉบับ ต่อ 1 ไฟล์ และใช้อีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับสรรพากร ส่งอีเมล์แนบใบกำกับภาษีให้ผู้ซื้อ และสำเนา(CC) ให้ระบบ e-Tax Invoice by Email
  2. ใบกำกับภาษีที่ส่งเข้าระบบ e-Tax Invoice by Email จะได้รับการประทับรับรองเวลา (Time stamp) ที่ สพธอ.
  3. จากนั้นระบบ e-Tax Invoice by Email  จะส่งใบกำกับภาษีที่มีตราประทับแล้ว ส่งกลับไปให้ ผู้ขายและผู้ซื้ออีกครั้งซึ่งสามารถนำเอกสารที่มีตราประทับนี้ยื่นภาษีได้ตามปกติ

e-Tax Invoice by Email จะช่วยให้ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและคู่ค้า ช่วยลดขั้นตอนวุ่นวายแบบเดิมๆ และยังลดปัญหาเอกสารใบกำกับภาษี ตกหล่น สูญหาย หรือความล่าช้าของการได้รับใบกำกับภาษีอีกด้วย

By blog.metrabyte.cloud