คู่มือการใช้งาน
Cloud Email วิธี Add Whitelist และ Blacklist account email หรือ domain

วิธี Add Whitelist และ Blacklist กรณีรับ email จากบาง domain ไม่ได้ หรือไม่ต้องการรับ email จากบาง domain

 

1. คลิกที่ Preferences

2. คลิกที่ Mail

3. ที่หน้าจอด้านขวาให้เลื่อนลงมาจนเจอหัวข้อ Spam Mail Options

ใน option นี้จะมีสองส่วน

    Block message from: ถ้าต้องการจะ block ให้ใส่ชื่อ email หรือ domain ที่ไม่ต้ตงอการรับ email ที่ช่องนี้ แล้วกด add

    Allow message from: ถ้าจะอนุญาตให้ รับ email จากใคร ให้ใส่ชื่อ email หรือ domain ที่ไม่ต้ตงอการรับ email ที่ช่องนี้ แล้วกด add

4. คลิก Save เป็นอันรียบร้อยครับ