คู่มือการใช้งาน
Cloud Email วิธี Set mail forward

วิธี Set mail forward

1. คลิก tab Preferences

2. คลิก Mail

3. ดูที่หัวข้อ Receiving Messages

4. ใส่ชื่อ account email ที่ต้องการ forward ถ้ามีหลาย account ให้ใช้เครื่องหมาย , คั้นระหว่างชื่อ account

5. คลิก save